CAD-Produktutveckling, 400 YH-poäng

I vår Yrkeshögskola jobbar vi med att planera schemaläggningen på ett sådant sätt att vi ger den enskilda studeranden en möjlighet att planera sin tid också utanför ordinarie undervisning. Vi erbjuder våra klasser ett schema som under en 2 veckorsperiod ger 40 timmar lärarledda lektioner och övrig tid för egen planering till exempel arbete med inlämningsuppgifter, förberedelser för tentor eller kanske lite extra arbete osv…

Alla våra studenter är berättigade till studiebidrag från CSN under hela utbildningen men det är ju, för de flesta, inte tillräckligt att gå runt på under utbildningstiden. Tack vare att vi har lagt utbildningstiden som block i skolan, ena veckan 3 dgr (24 timmar) och andra veckan 2 dgr (16 timmar), så har flera av våra studenter valt att delvis arbeta parallellt med sina studier hos oss. Ett bra sätt att delvis finansiera dina studier utan att ta på sig alltför stora studielån.

Vi har under åren sett att detta sätt att planera in den aktiva delen i skolan ger en stabilitet för varje enskild student. Något som också uppskattas av deras eventuella arbetsgivare. Du som student vet när det är högsta fokus på utbildningen, en arbetsgivare vet när en resurs är tillgänglig. Vi ser detta som ett utmärkt sätt att kombinera studier med arbete utan att ge avkall på framgång i skolan.

Efter genomgången utbildning kan du arbeta med följande roller:

CAD-ritare, maskin

Ingenjör, maskin

Konstruktör, maskin

Produktutvecklare, maskin

Ritare, maskin

Utbildningens innehåll:

Projektmetodik

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

Denna kurs syftar till detaljerad förståelse för hur ett projekt fungerar och vad som krävs av den enskilde projektdeltagaren, samt ger deltagaren kunskaper om resursplanering och tidsplaner. Fundamentala projektaspekter som kontakt med leverantörer, inköp, produktion, kvalitet och konstruktion berörs. Den deltagande lär sig om hur en projektledare arbetar med att fördela roller inom projektet samt hur en gemensam tidsplan för projekt upprättas och följs. Den studerande tränas i att ta initiativ och att lägga fram förslag och egna lösningar, samt att tänka konsultativt och även leda. Färdighet ges i olika vanliga projektplanerings-redskap, som exempelvis Gantscheman, Visual Planning eller MS Project.

Ritteknik, geometrisäkring, form och läge

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

20

Målet med kursen är att den studerande ska erhålla goda kunskaper om de standarder och symboler som används vid framtagandet av kompletta ISO-ritningsunderlag. Ytterligare delmål är att den deltagande ska få breda kunskaper inom toleranssättning samt form- och lägestoleranser. Genom att under kursen studera geometrisäkring lär sig den studerande hur man säkerställer att en modell kan tillverkas i en reell produktionsprocess.

Tillverknings- och produktionsteknik

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

Målet med denna kurs är att skapa förståelse för hur råmaterial i en industriell tillverkningsprocess omvandlas till en färdig produkt, samt hur tillverkningsprocesser påverkar konstruktionsarbetet. Under kursens gång studeras de vanligaste förekommande skärande, formande och fogande tillverkningsprocesserna som används i verkstadsindustrin. Kursen behandlar även hur dessa processer förhåller sig till valda konstruktionsmaterial. Vidare ges deltagaren inblick i olika processmodeller. Den studerande kommer även under kursen att arbeta med ett projekt, där denna tränas i att som konstruktör kunna förklara varför vissa produktionsmetoder (PFMEA/DFA) måste väljas framför andra.

Plastkonstruktion

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

Kursen har som mål att den studerande skall känna till de vanligaste plastmaterialen och veta hur man utvecklar detaljer i plast- och kompositmaterial. Ett förhöjt focus ligger på användandet av naturfiber som ersättningsmaterial i plastprodukter då miljövinsterna kan vara påtagliga. I kursen behandlas olika plasttillverkningsprocesser som t.ex. formsprutning samt materiallära för plast. Deltagaren lär sig även hantera plastrelaterade konstruktionsregler ur både ett verktygs- process- och miljöperspektiv.

Yrkesspråk med teknisk svenska och engelska

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

20

Kursens syfte är att säkerställa effektiv kommunikation inom och mellan företag. Deltagaren får genom kursen de språkliga verktyg/kompetenser som krävs för att lättare kunna hantera arbetsplatsuppgifter på svenska och engelska. Fokus kommer att vara inriktat på CAD-relaterad terminologi, övergripande teknisk terminologi samt tydlighet i dokumentation, med särskild tonvikt på skrivande av tekniska rapporter och de kommunikativa vinsterna med språklig korrekthet. I kursen ingår också inlämning av skriven rapport (sv/eng) kring eget ämne samt muntlig presentation av denna.

Catia V5/V6 mekanisk design

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

30

Under kursen introduceras den studerande till berörd terminologi och lär sig använda centrala funktioner i det marknadsdominerande CAD-verktyget Catia V5/V6. Deltagaren bekantas härigenom med Catia V5:s/V6:s koncept och gränssnitt. Målet med kursen är att deltagaren skall lära sig hur en konstruktör utefter ett ”Design Intent” tänk skapar komplexa konstruktioner med hjälp av solidmodellering. Kursen ger deltagaren färdighet i att använda avancerade verktyg i Catia V5:s/V6:s ytmodelleringsmodul, i att förstå metodiken vid ytskapande samt i att kunna integrera ytor i solidmodeller. Fokus ligger även på att lära sig skapa avancerade plåtdetaljer, bockar, flänsar och liknande, samt styra tillhörande parametrar och hantera hopvikta ritningsvyer.

Konstruktionsberäkningar

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

40

Målet med kursen är att den studerande skall kunna behärska matematiska begrepp och metoder, förstå matematikens symboler och uttryckssätt samt kunna använda matematiska modeller/formler. Ytterligare mål är att den studerande skall erhålla en grundläggande förståelse för mekanik och därmed ges färdighet i att beräkna de krafter och moment som påverkar exempelvis enklare maskinkonstruktioner. Kursen ger även den studerande inblick i grundläggande hållfasthetslära och metoder för att kunna dimensionera maskinelement av enklare slag, samt skapar förståelse för hur hållfasthetsberäkningar kan tillämpas inom CAD-konstruktion, analysverktyg.

Lärande i arbete 1

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

LIA

Obligatorisk

50

Syftet med denna kurs är att ge den studerande en bild av hur en produktkonstruktörs yrkesroll ter sig på plats i ett befintligt företag. Deltagaren blir del av en operativ grupp, där denna får tillämpa sina förvärvade kunskaper. Den studerande utför här under handledning tilldelade arbetsuppgifter inom konstruktion och då ofta med hjälp av företagets valda CAD-verktyg. Genom kursen erbjuds en möjlighet till att fördjupa sina branschkunskaper samt skapa kontakter som kan leda till framtida anställning. Deltagaren lär sig praktiskt vikten av att ta initiativ och att komma med förslag och egna lösningar inom sin grupp.

Hållfasthetsanalys i CAD-verktyg

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

5

Denna kurs ger deltagaren en fördjupning i Catia V5/V6:s hållfasthetsberäkningsmodul. Den studerande får möjlighet att lära sig göra analyser på såväl enskilda solider som sammanställningar. Dessa analyser sätts under kursen i relation till olika materials hållfasthetsegenskaper, miljöpåverkan och övriga egenskaper.

CAD-kablage

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

5

Denna kurs ger deltagaren en fördjupning i Catia V5/V6:s kablagekonstruktionsmodul. Den studerande får insikter i kablagets direkta och indirekta påverkan på mekanisk konstruktion. Genom att utveckla förmågan att själv vara delaktig i att skapa kablagedragning lär sig den studerande hur problem kan förebyggas vid packningsstudier.

PDM-system

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

5

Denna kurs ger deltagaren en introduktion till PDM-system såsom exempelvis Teamcenter eller Ennovia. Kursen syftar även till att ge förståelse för hur PDM-system används konstruktörer sinsemellan för att effektivt hantera dokument, sammanställningar, detaljer, templates och dess instruktionsunderlag samt ritningar skapade i olika CADverktyg.

Maskinelement

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

I denna kurs får den blivande konstruktören övergripande kunskaper om allmänna maskinelement såsom skruvar, nitar, muttrar, brickor lager och kugghjul, samt får en inblick i hur dessa element används i konstruktionsarbetet. Deltagaren ges insikter i relevanta hållfasthetsberäkningar och standarder vid olika sammanfogningstekniker tex vid svets eller limning. Ytterligare fokus ligger på vilken roll dessa element spelar vid rörelser och kraftöverföringar i konstruktioner, samt hur valda material påverkar varandra.

Breddning av CAD-kompetens

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

20

I kursen introduceras deltagaren till ytterligare ett CAD-verktyg utöver Catia V5/V6, t.ex. NX, CREO, Inventor eller Solid Works. Detta andra CAD-verktyg väljs av utbildningsanordnaren utifrån de marknadsbehov som ledningsgruppen anser föreligger. Breddning av CADkompetens är en konverteringskurs som bygger på de kunskaper i Catia V5/V6 som deltagaren redan erhållit. Tonvikten i denna kurs ligger på att studera skillnaderna mellan det sedan tidigare studerade CAD-verktyget och det nya. Även i denna kurs behandlas solider, sammanställningar, ritning och, vid behov även ytor.

Produktutveckling och projektekonomi

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

20

Kursens fokus ligger på kundcentrerad produktplanering, samarbetsformer och effektiv kommunikation inom företag, metoder för konstruktions- och tillverkningsoptimering samt kvalitetssäkring. Under kursen genomförs praktiska övningar med verktygen FMEA, QFD och DFA/DFM/DFD. Dessutom ges deltagaren inblick i projektekonomi och förståelse för grundläggande ekonomiska termer och tankesätt. Den studerande lär sig också att översiktligt kunna ta till sig information från ett företags redovisning, att göra enklare resultatplaneringar och får inblick i hur bokföring och budgetering går till.

Kvalitet och miljö LCA

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

Målet med kursen är att den studerande skall få insikt om den roll miljöteknik spelar i dagens och framtidens produktutveckling och produktion. Fokus läggs på kännedom om de grundläggande regelsystemen ISO 9000 och 14000 samt Reach. Ytterligare mål är att deltagaren skall kunna använda sig av och redogöra för hur ett miljöledningssystem fungerar samt hur man integrerar ett miljö- och livscykelanalytiskt tänkande i utveckling och produktion. Den deltagande ges även inblick i hur miljöteknik/rapport-underlag (MET) skall vävas in i produktutvecklingsprocessen och kvalitetsarbetet.

Mekatronik

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

15

Kursen syftar till att den deltagande erhåller kunskaper inom styr- och reglerteknik, samt lär sig hur dessa system samverkar i mekatroniska tillämpningar. Fokus läggs på funktion och användningsområde för elektriska, pneumatiska och hydrauliska motorer/aktuatorer samt mekatronikens roll i miljöteknik, t.ex. vid utvecklingen av hybrid- och elbilar.

Konstruktion Electrical Mobility

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Standard

Obligatorisk

10

Kursen syftar till att ge deltagaren kunskaper i de specifika mekaniska konstruktionskrav som gäller för integrering av batterikälla vid elektrifiering av framtidens fordon. Fokus ligger på Sustainability, Thermal Management, materialval, infästning, hållfasthet krock, återvinning och återanvändning.

Lärande i arbete 2

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

LIA

Obligatorisk

70

Under den andra delen av LIA fördjupar den studerande sina förvärvade tekniska kunskaper genom att på plats medverka i ett eller flera utvecklingskoncept. Ett av dessa kan komma att utgöra basen för utbildningens examensarbete. I kursen utvecklar den studerande sin förmåga till såväl nära samarbete som självständigt arbete. Även den studerandes branschkunskap och kontaktnät vidgas ytterligare genom denna kurs, vilket förstärker möjligheten till en framtida anställning.

Examensarbete

Kurstyp:

Valbar:

YH-poäng:

Syfte och mål:

Examensarbete

Obligatorisk

15

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall kunna driva ett självständigt projekt som redovisas och betygsätts av examinatorer. Examensarbetet är ett projektarbete som kan genomföras ensamt eller tillsammans med en studiekamrat. Arbetet är självständigt och sker med stöd av handledning från skolan och näringslivet. I examensarbetet arbetar deltagaren fram en rapportbeskrivning där flertalet utbildningens kurser återspeglas, såsom exempelvis beräkningar, materialval, CADmodeller, ritningsunderlag och miljöanalys/konsekvens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startas med genomgång av utbildningsplanen och vilka kompetenser kurserna syftar till att skapa. Kopplingen mellan de enskilda kurserna och den framtida yrkesrollen tydliggörs. De studerande informeras om pedagogiskt upplägg, metodik och organisation. Stort fokus läggs vid att förklara konceptet LIA. Ledningsgruppens roll i utbildningen presenteras. Rutiner för examination, studievägledning, utvärderingar, studerandeinflytande, likabehandling, klagomål och resultatåterkoppling gås igenom av utbildningsledaren. Undervisande personal ger råd om studieteknik. I anslutning till introduktionen genomförs övningar för att stärka gruppgemenskapen, under vilka HBL-synsättet även presenteras. De studerande bildar grupper på sociala medier för att lättare kunna samarbeta, studera tillsammans och sprida kursrelevant information och tips under utbildningens gång. Sådana grupper har under utbildningens föregångare visat sig öka flexibiliteten avsevärt för studerande som t.ex. missar genomgångar, studiebesök och liknande.

Med undantag av LIA-kurserna är utbildningens kurser till största delen lärarledda. Den lärarledda undervisningen består huvudsakligen av genomgångar, praktiska övningar, handledning, gruppuppgifter och redovisningar. Utöver lärarledd undervisning organiseras studiebesök, gästföreläsningar samt besök av representanter från ledningsgruppen och andra presumtiva framtida arbetsgivare. Den egna studietiden ägnas till största delen åt litteraturläsning samt genomförande av uppgifter, projekt och övningar.

Övningar genomförs alltid i nära anslutning till genomgångar, både individuellt och i grupp. Övningarna är skapade för att minimera avståndet mellan teori och praktiskt framtida yrkesutövande. De studerande får på daglig basis redovisa lösningar enskilt och i grupp. Dessa lösningar diskuteras och analyseras sedan i hela studerandegruppen. För att skänka de studerande en bild av hur arbetet för konstruktörer och produktutvecklare i teknikbranschen ter sig, genomförs en mängd gruppövningar som utgår ifrån projektgruppers sammansättning och metoder.

Under utbildningens gång uppmanas de studerande att ta kontakt med undervisande personal och/eller utbildningsledaren om de upplever svårigheter med att följa med i en kurs på grund av dess innehåll, använda undervisningsmetoder, examinationsform, tidsramar, schema och liknande. I möjligaste mån, och inom ramarna för kursens mål och betygskriterier, utformar utbildare och utbildningsledare en alternativ plan för den enskilda studerande för att avhjälpa de upplevda svårigheterna.

Möt våra

Samarbetspartners

Combitech logo
Conmore logo
Cross Design logo
Essiq logo
High Vision Engineering logo
IAC logo
Together Tech logo
Veprox logo
Yrkeshögskolan logo